All posts by Alias Group

Защо да инвестираме в България?

България от 2007 г. е част от Европейския съюз. Този факт е много важен, тъй като позволява на италианските инвеститори да получат един вид “общностна гаранция”, която на практика се изразява в по-голяма правна сигурност и в по-общи и ясни правила (в много отношения, най-вече икономически, почти всички закони вече изразяват волята на Съюза). За един италиански предприемач, който избира тази страна пред други, в които обаче правната сигурност и правилата могат да бъдат по-широко “тълкувани”, имам предвид Близкия Изток, страните от Северна Африка или пък близките Украйна, Беларус, Молдова и други, това е съществена разлика, която защитава и пази интересите на инвеститора.

На пръв поглед това може да изглежда съвсем ясно, но не е така. Когато човек отива в чужбина, това е първото нещо, което трябва да прецени, защото има огромни разлики между това да се инвестира във Франция или в Тунис, в Белгия или в Дубай, които разлики непременно трябва да бъдат отчетени, когато става въпрос за защита на интереси и права.

Друг момент, също свързан с правната сигурност и със сигурността на инвестициите, е стабилността на българската валута (лев), която от 2007 г. е свързана с развитието на еврото, което премахва риска от обезценяване, както и присъединяването към еврозоната от 2024 г.

И накрая още един аспект, който не е без значение – страната е сигурна и от гледна точка на престъпността, както организираната, която съществува като навсякъде, но която не притеснява производството и търговията с искания за такса спокойствие или протекция както се случва в някои региони на самата Италия, така и свързаната с кражбите по улиците (грабежи и обири), тъй като съществува ефективен контрол на територията от страна на силите на реда, затова и главните градове като цяло са сигурни както за живеене, така и за работа.

А сега да преминем към икономическите фактори, по-тясно свързани с предприемаческата дейност.
Какво може да се прави в България? Много неща. Да започнем с промишленото производство, като дадем един практически пример.
Двама съдружници отварят шивашко предприятие с 50 шивачки и десетина човека персонал за управление на склада, за търговския, административния отдел и т.н. Да предположим, че вече сa започнали дейността (между другото става много по-бързо и евтино отколкото в Италия що се отнася до разрешителни, лицензии, задължения и различни тежести).

В Италия 62 работници при среден разход от 2000 евро брутни на месец (около 1200 евро нетни) = 2 000 x 62 x 14 месеца = 1 488 000 евро на година за 11 месеца производство.
Енергийни разходи: (газ, електричество, вода) около 50 000 евро на година (50 ел. шевни машини).
Наем за цех в промишлена зона от 1 500 m2 = 40 000 евро на година.
Да приемем, че са били много продуктивни и са достигнали печалба в края на годината от 100 000 евро: данъчно облагане 27% = 27 000 евро, остатък 73 000 евро, разделен между двамата съдружници, се падат 36 500 евро на съдружник, върху които 38% = 13 870 евро данъци = 22 630 евро нетни за всеки. Данъчна тежест = 54 740 (54,7%).
Забележка: Тези сметки са чисто ориентировъчни, тьй като не взимат предвид неподлежащите на приспадане дължими от съдружниците разходи като напр. към НОИ и др., следователно са по-високи!

А сега да видим същата ситуация в България. 62 работници, при среден разход от 900 евро брутни на месец (около 500 нетни) = 900 x 62 x 12 месеци = 669 600 евро на година за 11 месеци производство.
Енергийните разходи (газ, електричество, вода) са около 35 000 евро на година (50 ел. шевни машини).
Наем за цех в промишлена зона от 1 500 m2 = 18 000 евро на година.
При равен оборот двамата съдружници с горните характеристики биха имали подобряване на печалбата поради:
по-малко разходи за персонал ‒ 819 000 евро
енергийни разходи ‒ 15 000 евро
разходи за наем ‒ 22 000 евро
Общо разходи по-малко ‒ 856 000 евро.
Да допуснем, че са имали по-големи транспортни разходи, дори от 200 000 евро на година, заради по-голямото разстояние от целевия пазар, резултатът все пак е 650 000 евро повече спрямо 100 000 евро в Италия.

Сега да видим сметката за данъците при печалба, идентична с тази в Италия.
Печалба в края на годината ‒ 100 000 евро, данъчно облагане 10% = 10 000 евро, остатъкът е 90 000 евро, разпределен на 2 съдружници ‒ 45 000 евро на съдружник, върху които се прилагат 5% = 2 250 евро.
Ако остане в България, общият разход за данъци е 14 500 (14,5%), ако обаче цялата печалба трябва да се отнесе в Италия, трябва да се прибавят 26%, след като се извади вече платеното: 45 000 x 26% = 11 700 – 2 250 = 9 450 евро на съдружник. В този случай общата сума е 11 700+11 700+10 000 = 33 400 евро (33.4%).
Излиза разлика от 21,3% до 40,2% по-малко.
Затова бихме могли да кажем, че и при равни разходи (за персонал, консумативи, наеми и др.) изместването на едно производство от Италия в България ще подобри реализацията най-малко с 21%, като може да стигне дори до 40%, но тъй като спестяванията са реални, увеличението на печалбата е значително по-голямо!

А сега да видим един по-прост пример:
Предприятие за търговия на едро, което внася от Китай потребителски стоки и продава на търговци в Италия и в някои европейски страни, използвайки транспортни и логистични услуги на трети лица.
Прехвърлянето в България на подобна дейност ще доведе незабавно до намаляване на разходите за митническите операции и товаро-разтоварните дейности на пристанището на около 40%, местната логистика с повече от 40% и разликата при транспорта към Италия и европейските страни според местоположението (ако в Южна Италия няма да има почти никаква разлика, то в Централна или Северна Италия ще има увеличение, което варира от 8 до 12%), но със значителна разлика: ДДС ще падне от 22 на 20%, като възстановяването на ДДС ще стане до 3 месеца от съответното искане (за стоките, предназначени за Италия) при същите разлики в данъчното облагане, показани в предходния пример (намаление от 21 на 40%).

За всички останали дейности като услуги, продажби онлайн, консултации и пр. важното е да се извършват от България към други страни, в такъв случай ще има само по-голяма печалба от разликата в данъчното облагане и леко спестяване при евентуално наемане на офис и разходи за секретарски персонал.

При дейности, свързани с IT услугите, е важно да се знае, че България има дълги традиции в този сектор, който е много развит и в който е възможно да се открие високо квалифициран персонал, както и че това е третата страна в Европа по скорост на интернет.

Особено внимание трябва да се обърне на пазара на недвижими имоти. България последна от сегашните европейски държави влезе, заедно с Румъния, в Европейския съюз, както и последна прояви интерес към чуждите инвестиции в недвижимите имоти. Пазарът започна да се развива от 2005-2006 г., но спря и претърпя последващо свиване от есента на 2008 г. както във всички европейски страни и не само, в резултат на скандалите с американските банки и ипотечните кредити суб прайм. Това доведе в България до много кратко увеличение на цените в периода 2005-2008 г., което рязко беше прекъснато и остана почти непроменено до 2015-2016 г. В действителност това е единствената страна в ЕС, където ръстът на пазара с недвижими имоти продължи само 3 години, а после спря за повече от 8 години и затова цените към момента се върнаха на нивата си от 2008 г. и следователно от сега нататък само ще растат.
Ще направим някои сравнения със съпоставими със София градове (по размери и тип, изключвайки градовете на изкуството със силно развит туризъм като Прага или Будапеща).
Средни цени на m2 на апартаментите в центъра за жилищни цели: (2021 г.)
Братислава 4 000 евро
Белград: 2 500 евро
Букурещ: 3 000 евро
Варшава: 4 500 евро
София: 1 500 евро

Сега, с известна степен на увереност, можем да очакваме, че София, като една европейска във всяко отношение столица, в рамките на 3 до 5 години ще се нареди поне до най-близките й столици от Източна Европа, като изключим може би Белград, който не е в Европейския Съюз, но въпреки това вече я е изпреварил.

BREVE SOMMARIO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE IN BULGARIA

Dott.Francesco FrattiniBREVE SOMMARIO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE IN BULGARIA

PERCHE / QUANDO / COME / DOVE ?

Un impresa in qualunque settore ha la  volonta’ o a volte la  necessita, di dover incrementare I propri profitti ad esempio a seguito di concorrenza internazionale a basso costo o eccessivo prelievo fiscale .La BULGARIA puo’ rispondere a questa necessita.
 

 PERCHE ?  

             La Bulgaria e un paese dell Unione Europea dal 2007, quindi fornisce ampie garanzie di certezza del diritto che e uno dei primi elementi di scelta di un paese , la mancanza della certezza dei propri  diritti esclude ogni possibilita’di certezza di poter godere dei frutti del proprio lavoro. In secondo luogo ha una pressione fiscale del 10% (flat tax) che e il piu basso di tutta l Unione Europea. In terzo luogo la Bulgaria consente,  da un lato, produzioni industriali a basso costo (mandopoera a 7000 euro anno e costi energetici inferiori del 35% rispetto alla media Europea) e dall’altro alta professionalita’ad esempio nel campo dell IT  (information technology) , realizzazione siti internet, di programmi software, marketing online, servizi in outsourcing  ecc. 

 QUANDO?

             Il momento e’importante quanto il motivo. E’necessario avere una visione strategica e preventiva, capire quando il proprio business inizia a non dare la redditivita prevista e non attendere le perdite perche poi non si avrebbero piu le risorse  finanziarie sufficienti per un eventuale delocalizzazione.

 COME?

             La prima cosa da fare e’ avere le idee chiare su cosa si vuole fare e di conseguenza PIANIFICARE!  Per poter fare una seria pianificazione si devono raccogliere prima  tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione di un serio business plan, (investimento previsto, costi manodopera, affitti, consumi, ecc), meglio se con l’assistenza  del proprio consulente in Italia in collaborazione con il ns studio, di modo da avere la visione completa del progetto , stabilire tempi, procedure e obiettivi. Senza una strategia e una seria pianificazione i rischi di un fallimento saranno esponenzialmente aumentati.

 DOVE? 

             La Bulgaria é  essenzialmente SOFIA, dove e concentrata l’attivita economica, politica e finanziaria del paese. Quindi la sede della societa e opportuno sia nella capitale anche per una questione di prestigio e di immagine (salvo casi specifici relativi all ottenimento di fondi europei) . Poi la scelta della location effettiva per lo svolgimento dell’ attivita dovra  essere scrupolosamente analizzata in base al tipo di attivita . Se parliamo ad esempio di attivita industriali/manifatturiere in cui e necessario uno spazio produttivo importante sara scelta una location fuori sofia per I costi minori di immobili e manodopera . Poi sempre nell analisi del progetto dovra essere valutata la necessita di infrastrutture (porti, aereporti, autostrade) o servizi di manutenzione, fornitori di materie prime nelle vicinanze  ecc. ecc.

          In conclusione …. scelto il paese e  il momento giusto, pianificato e organizzato tutto prima e concordato con i professionisti ,  individuata la location,  il progetto e pronto per partire con ottime possibilita’di successo!

Застраховките в България, струват до 50% по-малко от тези в Италия!

mistral logo

За да разшири гамата от услуги, които предлага, Алиас Груп основа застрахователен брокер – Мистрал Груп, който предлагаме като предпочитан партньор за Вашите застраховки.

Услугата, предоставяна от Мистрал Груп предвижда предварителен анализ на застрахователния риск, така че да се осигури покритие „ по мярка” и да се намери най-доброто решение за клиента. Анализ, базиран главно на отличното познаване на застрахователния пазар и отличната съвместна работа със застрахователните компании.

Мистрал Груп предлага застрахователно посредничество, управление, консултации във връзка с Вашите застраховки, както и пълно съдействие при щети.

Компанията Мистрал Груп, с лиценз за работа както на българския, така и на европейския пазар, включително Италия, ще даде възможност на нашите клиенти да получат всички видове застраховки при най-добрите условия и цени.

Контакти:

София, 1000 ул. Георги Бенковски, 14

тел. 00359/2/983.20.71

office@mistralgroup.bg